NASZ PATRON św. JAN PAWEŁ II

Nasze przedszkole zostało utworzone 15 grudnia 1988 roku. Od 1 września 2002 roku zostało przyłączone do Zespołu Szkół imienia Jana Pawła II w Sokołowie Małopolskim.

Zapisy

INFORMACJA DLA RODZICÓW 

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY - 2021/2022

Podstawa prawna:

 1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 910 z póź. zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r., poz. 610)
 3. Uchwała nr XIV/151/2016 Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim z dnia 27 stycznia 2016 roku.
 4. Uchwała nr XII/138/2019 Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim z dnia 28 listopada 2019 roku.
 5. Zarządzenie nr 01/12/2020 Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Małopolskim z dnia 17.12.2020 r. w sprawie ustalania dziennej stawki żywieniowej.
 6. Statut Przedszkola.

Przedszkole od 1 września 2021 roku

będzie funkcjonować na 5, 9 i 10 godzin.

 1. Rekrutacja odbywać się będzie w dniach: od 3 marca do 19 marca 2021 r.
  w godzinach od 7:30 do 16:00. W późniejszym terminie zapisy będą możliwe tylko w miarę posiadania wolnych miejsc.
 2. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola składają Potwierdzenie woli o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej na kolejny rok szkolny. Pozostali proszeni są o pobranie Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola w terminie trwania rekrutacji, w przedszkolu w Sokołowie Młp. przy ul. Partyzantów 2 lub na stronie internetowej szkoły www.zsjp2sokolowmlp.pl oraz przedszkola www.przedszkole-sokolow.pl
 3. Wypełnić Kartę zgłoszenia i złożyć w placówce do 19 marca 2021 r. do godz. 16:00. Za rzetelność złożenia danych w Karcie zgłoszenia odpowiada Rodzic, prawny opiekun.
 4. 31 marca 2021 r. o godzinie 8:00 zostaną wywieszone wyniki rekrutacji na tablicy ogłoszeń w przedszkolu. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości list przyjętych i nieprzyjętych kandydatów Rodzic może wystąpić do dyrektora
  z wnioskiem o uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola.
 5. Od 6 kwietnia do 9 kwietnia 2021 r. należy obowiązkowo potwierdzić wolę uczestnictwa dziecka w edukacji przedszkolnej i podpisać Deklarację
  z Dyrektorem Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Młp.

 UWAGA ! Niepodpisanie Deklaracji w powyższym terminie jest uważane za rezygnację Rodziców z miejsca przyznanego ich dziecku w przedszkolu.

 1. W dniu 14 kwietnia 2021 r. w przedszkolu zostanie wywieszona ostateczna lista dzieci przyjętych na rok 2021/22, których rodzice złożyli Deklarację.

Dzieci, które nie będą przyjęte do przedszkola, zostaną wpisane na Listę rezerwową i będą przyjmowane w miarę wolnych miejsc.

 1. W przypadku rezygnacji przez dziecko z miejsca otrzymanego
  w przedszkolu, obowiązuje Rodzica pisemna forma zgłoszenia tego faktu do dyrekcji Zespołu Szkół im. Jana Pawła II, ul. Lubelska 41.

WAŻNE  DLA RODZICÓW

 1. Rodzice dzieci kontynuujących edukację przedszkolną w roku 2020/21 potwierdzają wolę kontynuowania edukacji przedszkolnej i podpisują Deklaracje.
 2. Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci 3-4-5-6 letnie (urodzone w latach 2018-2015), oraz dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny.
 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach może być przyjęte dziecko 2,5 letnie.
 4. Zasady odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkole określa Uchwała Nr XII/138/2019 Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim z dnia 28 listopada 2019 roku i Zarządzenie nr 01/12/2020 Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II
  w Sokołowie Małopolskim z dnia 17.12.2020 r. w sprawie ustalania dziennej stawki żywieniowej wywieszona na tablicy ogłoszeń przedszkola.
 5. W roku szkolnym 2021/22 dzieci 6-letnie (ur. 2015 r.) mają obowiązek realizować roczne przygotowanie przedszkolne. Obowiązek ten mogą realizować w przedszkolu lub w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej.

ZASADY NABORU DZIECI DO PRZEDSZKOLA W ZESPOLE SZKÓŁ im. JANA PAWŁA II w SOKOŁOWIE MŁP na rok 2021/22

 1. Przedszkole przeprowadza rekrutacje dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności, w dniach od 3 marca do 19 marca 2021 r. w godzinach od 7:30 do 16:00.
 2. Informacja o zapisach dzieci do przedszkola ogłoszona jest w formie:
 • Oferty pisemnej na tablicy ogłoszeń w przedszkolu
 • Na stronie internetowej szkoły zsjp2sokolowmlp.pl oraz przedszkola www.przedszkole-sokolow.pl
 1. Podstawą przyjęcia dzieci uczęszczających dotychczas do przedszkola jest pobranie i wypełnienie Potwierdzenia woli kontynuowania edukacji przedszkolnej na kolejny rok szkolny od 23 lutego do 2 marca 2021 r. do godz. 16:00 i podpisanie Deklaracji z dyrektorem Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Młp.

KRYTERIA NABORU

Dziecko spełniające kolejno niżej wymienione kryteria zostanie przyjęte do przedszkola w pierwszej kolejności:

Zgodnie z:

 1. Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.)
 2. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r., poz. 610)
 3. Uchwała nr XIV/151/2016 Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim z dnia 27 stycznia 2016 roku.
 4. Uchwałą Nr XII/138/2019 Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim z dnia 28 listopada 2019 roku.
 5. Zarządzenie nr 01/12/2020 Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Małopolskim z dnia 17.12.2020 r. w sprawie ustalania dziennej stawki żywieniowej.
 6. Statutem Przedszkola.

 

 1. do przedszkola w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci w wieku 6 lat, odbywający obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, kandydaci w wieku 3 i 4 i 5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego
 2. kandydat z rodziny wielodzietnej (3 i więcej dzieci),
 3. niepełnosprawność kandydata
 4. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
 5. niepełnosprawność obojga rodziców
 6. niepełnosprawność rodzeństwa
 7. kandydat, którego matka lub ojciec samotnie go wychowuje,
 8. kandydat umieszczony w rodzinie zastępczej,

 

Ustala się kryteria wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sokołów Młp.:

 

 • kandydat, którego oboje rodzice bądź rodzic samotnie wychowujący dziecko, pracują, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo dzienne lub poza rolniczą działalność gospodarczą – 10 pkt
 • kandydat, który został zgłoszony na pobyt w przedszkolu 3 godziny dziennie i więcej ponad podstawę programową – 8 pkt
 • kandydat, którego jeden z rodziców pracuje, uczy się w trybie dziennym, prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą – 6 pkt,
 • kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do przedszkola, do którego został złożony wniosek – 4 pkt.
 • O przyjęciu do przedszkola decyduje liczba uzyskanych punktów.
 • W przypadku uzyskania przez kandydatów takiej samej liczby punktów o przyjęciu do przedszkola decyduje liczba dzieci w rodzinie w wieku do 18 roku życia, pozostających na utrzymaniu rodziców, potwierdzona oświadczeniem rodziców bądź rodzica samotnie wychowującego dziecko.

 

 • KOMISJA REKRUTACYJNA
  1. Dyrektor powołuje Komisję rekrutacyjną.
  2. Decyzje Komisji są protokołowane, akta Komisji wraz z kartami zgłoszeń przechowywane są u dyrektora.
  3. Protokół z posiedzenie Komisji zawiera: skład Komisji, listę obecności Komisji oraz wykaz dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.
  4. Rodzice dzieci nieprzyjętych do przedszkola mogą wyrazić pisemną prośbę na oczekiwanie na zwolnione miejsce
   w przedszkolu. O przyjęciu w tym przypadku decyduje kolejność zgłoszeń w odpowiedniej grupie wiekowej.
  5. W miarę zwalnianych miejsc mogą być przyjmowane dzieci sukcesywnie w ciągu całego roku.