NASZ PATRON św. JAN PAWEŁ II

Nasze przedszkole zostało utworzone 15 grudnia 1988 roku. Od 1 września 2002 roku zostało przyłączone do Zespołu Szkół imienia Jana Pawła II w Sokołowie Małopolskim.

Zapisy

INFORMACJA  DLA  RODZICÓW

   REGULAMIN

 

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY - 2019/2020

Podstawa prawna:

 1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r., poz. 610)
 3. Uchwała nr XIV/151/2016 Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim z dnia 27 stycznia 2016 roku.
 4. Uchwała nr XLII/456/2018 Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim z dnia 30 maja 2018 roku.
 5. Statut Przedszkola.

Przedszkole od 2 września 2019 roku będzie funkcjonować

na 5- godzin, na 9 godzin i na 10 godzin.

 

 1. Rekrutacja odbywać się będzie w dniach: od 4 marca do 15 marca 2019 r.
  w godzinach od 7:30 do 16:00. W późniejszym terminie zapisy będą możliwe tylko w miarę posiadania wolnych miejsc.
 2. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola składają Deklarację
  o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na kolejny rok szkolny
  w przedszkolu. Pozostali proszeni są o pobranie Karty zgłoszenia dziecka
  do przedszkola w terminie trwania rekrutacji, w przedszkolu w Sokołowie Młp. przy ul. Partyzantów 2 lub na stronie internetowej szkoły zsjp2sokolowmlp.pl oraz przedszkola www.przedszkole-sokolow.pl
 3. Wypełnić Kartę zgłoszenia i złożyć w placówce do 15 marca 2019 r. do godz. 16:00. Za rzetelność złożenia danych w Karcie zgłoszenia odpowiada Rodzic, prawny opiekun.
 4. 25 marca 2019 r. o godzinie 8:00 zostaną wywieszone wyniki rekrutacji na tablicy ogłoszeń w przedszkolu. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości list przyjętych i nieprzyjętych kandydatów Rodzic może wystąpić do dyrektora z wnioskiem o uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola.
 5. Od 26 marca do 9 kwietnia 2019 r. należy obowiązkowo potwierdzić wolę uczestnictwa Państwa dziecka do przedszkola i do 9 kwietnia podpisać umowę z dyrektorem Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Młp.

 UWAGA ! Niepodpisanie umowy w powyższym terminie jest uważane za rezygnację Rodziców z miejsca przyznanego ich dziecku w przedszkolu.

 1. W dniu 16 kwietnia 2019 r. w przedszkolu zostanie wywieszona ostateczna lista dzieci przyjętych na rok 2019/20, z którymi zostały zawarte umowy.

Dzieci, które nie będą przyjęte do przedszkola, zostaną wpisane na Listę rezerwową i będą przyjmowane w miarę wolnych miejsc.

 1. W przypadku rezygnacji przez dziecko z miejsca otrzymanego
  w przedszkolu, obowiązuje Rodzica pisemna forma zgłoszenia tego faktu do dyrekcji Zespołu Szkół im. Jana Pawła II, ul. Lubelska 41.

WAŻNE  DLA RODZICÓW

 1. Rodzice dzieci kontynuujących edukację przedszkolną w roku 2019/20 potwierdzają wolę kontynuowania edukacji przedszkolnej i podpisują umowy.
 2. Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci, które ukończyły 3 rok życia.
 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach może być przyjęte dziecko 2,5 letnie.
 4. Zasady odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkole określa Uchwała Nr XLII/456/2018 Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim
  z dnia 30 maja 2018 roku wywieszona na tablicy ogłoszeń przedszkola.
 5. W roku szkolnym 2019/20 dzieci 6-letnie (ur. 2013r) mają obowiązek realizować roczne przygotowanie przedszkolne. Obowiązek ten mogą realizować w przedszkolu lub w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej.

ZASADY NABORU DZIECI DO PRZEDSZKOLA W ZESPOLE SZKÓŁ im. JANA PAWŁA II w SOKOŁOWIE MŁP na rok 2019/20

 1. Przedszkole przeprowadza rekrutacje dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności, w dniach od 4 marca do 15 marca 2019 r. w godzinach od 7:30 do 16:00.
 2. Informacja o zapisach dzieci do przedszkola ogłoszona jest w formie:
 • Oferty pisemnej na tablicy ogłoszeń w przedszkolu
 • Na stronie internetowej szkoły zsjp2sokolowmlp.pl oraz przedszkola www.przedszkole-sokolow.pl
 1. Podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola jest pobranie i wypełnienie Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na kolejny rok szkolny lub pobranie i wypełnienie Karty zgłoszenia od 4 marca do 15 marca 2019 r. do godz. 16:00 i podpisanie umowy od 26 marca do 9 kwietnia 2019 r. z dyrektorem Zespołu Szkół im. Jana Pawła II
  w Sokołowie Młp.

KRYTERIA NABORU

Dziecko spełniające kolejno niżej wymienione kryteria zostanie przyjęte do przedszkola w pierwszej kolejności:

Zgodnie z:

 1. Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.)
 2. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r., poz. 610)
 3. Uchwała nr XIV/151/2016 Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim z dnia 27 stycznia 2016 roku.
 4. Uchwałą Nr XLII/456/2018 Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim z dnia 30 maja 2018 roku.
 5. Statutem Przedszkola.

 

 1. do przedszkola w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci w wieku 6 lat, odbywający obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, kandydaci w wieku 3 i 4 i 5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego
 2. kandydat z rodziny wielodzietnej (3 i więcej dzieci),
 3. niepełnosprawność kandydata
 4. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
 5. niepełnosprawność obojga rodziców
 6. niepełnosprawność rodzeństwa
 7. kandydat, którego matka lub ojciec samotnie go wychowuje,
 8. kandydat umieszczony w rodzinie zastępczej,

Ustala się kryteria wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sokołów Młp.:

 • kandydat, którego oboje rodzice bądź rodzic samotnie wychowujący dziecko, pracują, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo dzienne lub poza rolniczą działalność gospodarczą – 10 pkt
 • kandydat, który został zgłoszony na pobyt w przedszkolu 3 godziny dziennie i więcej ponad podstawę programową – 8 pkt
 • kandydat, którego jeden z rodziców pracuje, uczy się w trybie dziennym, prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą – 6 pkt,
 • kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do przedszkola do którego został złożony wniosek – 4 pkt.
 • O przyjęciu do przedszkola decyduje liczba uzyskanych punktów.
 • W przypadku uzyskania przez kandydatów takiej samej liczby punktów o przyjęciu do przedszkola decyduje liczba dzieci w rodzinie w wieku do 18 roku życia, pozostających na utrzymaniu rodziców, potwierdzona oświadczeniem rodziców bądź rodzica samotnie wychowującego dziecko.

KOMISJA REKRUTACYJNA

 1. Dyrektor powołuje Komisję rekrutacyjną.
 2. Decyzje Komisji są protokołowane, akta Komisji wraz z kartami zgłoszeń przechowywane są u dyrektora.
 3. Protokół z posiedzenie Komisji zawiera: skład Komisji, listę obecności Komisji oraz wykaz dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.
 4. Rodzice dzieci nieprzyjętych do przedszkola mogą wyrazić pisemną prośbę na oczekiwanie na zwolnione miejsce w przedszkolu. O przyjęciu w tym przypadku decyduje kolejność zgłoszeń w odpowiedniej grupie wiekowej.
 5. W miarę zwalnianych miejsc mogą być przyjmowane dzieci sukcesywnie w ciągu całego roku.