NASZ PATRON św. JAN PAWEŁ II

Nasze przedszkole zostało utworzone 15 grudnia 1988 roku. Od 1 września 2002 roku zostało przyłączone do Zespołu Szkół imienia Jana Pawła II w Sokołowie Małopolskim.

Plan dnia

Ramowy rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA 3,4-latków

W/G NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ

Przedszkola Samorządowego w Sokołowie Małopolskim

 

Ramowy rozkład dnia uwzględnia wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do potrzeb dzieci wynikających z ich rozwoju, warunków życiowych, wieku i założeń programowych przedszkola. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza powinna być organizowana odpowiednio do potrzeb dzieci i prowadzona na podstawie przyjętego programu wychowania przedszkolnego dostosowanego do nowej podstawy programowej. Według nowej postawy programowej podstawowymi formami organizacyjnymi zajęć w przedszkolu są: zabawy dowolne dzieci oraz zabawy/ruch na świeżym powietrzu. Dzieci uczestniczą także
w zajęciach dodatkowych, organizowanych na terenie przedszkola. Ramowy rozkład dnia
w przedszkolu przedstawia integrację treści wychowawczo- dydaktycznych, jakie przedszkole oferuje dzieciom.

 

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W NASZYM PRZEDSZKOLU REALIZOWANA JEST W GODZINACH 8:00 DO 13:00

 

615-700 Grupy łączone. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Praca o charakterze obserwacyjnym, stymulująco- kompensującym i wychowawczym, zabawy i ćwiczenia logopedyczne

700-830 Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcje wzrokową i słuchową, grafomotorykę). Indywidualna pomoc wspomagająca rozwój dziecka. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniem dzieci. Zabawa ruchowa lub ćwiczenia poranne.

830-900 Śniadanie. Czynności samoobsługowe, opiekuńcze; doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku i mycie zębów.

900-945 Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową i przyjęty program wychowania przedszkolnego, rozwijanie aktywności dziecka w różnych sferach

945-1015 Zabawa swobodna dzieci w sali. Pobyt na świeżym powietrzu przeznaczony na spacery, zajęcia ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze i porządkowe.

1130-1200 Obiad, czynności samoobsługowe, opiekuńcze

1200-1330 Odpoczynek poobiedni muzykoterapia, bajkoterapia, czas dobrowolnie zagospodarowany przez nauczyciela (czytanie bajek, opowieści ruchowe, czynności opiekuńcze). Zabawy dowolne w sali i na powietrzu, gry, układanki, zajęcia dodatkowe.

1330-1400 Podwieczorek, czynności samoobsługowe i porządkowe; pomoc w nakrywaniu do posiłku

1400-1615 Kontynuacja działalności edukacyjnej, zabawy integracyjne, ruchowe, plastyczno-techniczne , tematyczne, pobyt a świeżym powietrzu, prace porządkowe, omówienie wydarzeń dnia. Pobyt w grupach łączonych.