NASZ PATRON św. JAN PAWEŁ II

Nasze przedszkole zostało utworzone 15 grudnia 1988 roku. Od 1 września 2002 roku zostało przyłączone do Zespołu Szkół imienia Jana Pawła II w Sokołowie Małopolskim.

Dyrekcja

Dyrekcja Zespołu Szkół im. Jana Pawła II

Nadzór nad funkcjonowaniem szkoły pełni:

Dyrektor: mgr Wiesław Sondej

 mgr Wiesław Sondej …

… od roku 2012 pełni funkcje dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Małopolskim. Dzięki m.in. jego staraniom w roku szkolnym 2013/2014 zostało utworzone Gimnazjum z oddziałami dwujęzycznymi, dwie pracownie multimedialne z tablicami interaktywnymi, każda klasopracownia została doposażona w komputer bądź laptop dla nauczyciela. Świetlica w Zespole Szkół w Sokołowie Młp. oraz w Przedszkole Samorządowe zostały wyposażone w projektory oraz telewizory LCD.

W 2011 roku opracował program autorski z pływania i utworzył klasę sportową z w/wym. dyscypliny. Efektem tego jest udział uczniów w Finale Wojewódzkim w Pływaniu.

Dzięki jego staraniom w 2011 roku szkoła otrzymała tytuł „Szkoły Odkrywców Talentów”.
Jest ekspertem pracującym w komisjach ds. awansów zawodowych nauczycieli.

Pan mgr Wiesław Sondej jako jeden z pierwszych dyrektorów szkół w gminie wdrożył dziennik elektroniczny, e- sekretariat, a w przyszłym roku szkolnym planuje utworzyć e-bibliotekę. Ponadto pozyskuje sponsorów, dzięki którym udało się wprowadzić bezpłatną naukę pływania dla dzieci z klas I-III SP oraz od kilku lat cyklicznie organizować Mikołajkowe Zawody Pływackie dla uczniów Szkoły Podstawowej w Sokołowie Młp.

Zrewolucjonizował system dydaktyczny w Przedszkolu tworząc trzy oddziały klasy „0” w budynku Zespołu Szkół w Sokołowie Młp., co spotkało się z dużym zadowoleniem wśród dzieci i rodziców.

W-ce Dyrektor: mgr Ireneusz Koziarz

 

mgr Ireneusz Koziarz …

… zastępca dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Młp. od 2012 roku. Nauczyciel dyplomowany, posiadający wieloletni staż pracy w zawodzie. Magister wychowania technicznego w zakresie nauczania techniki i informatyki. Ukończył studia podyplomowe Edukacja i potrzeby rewalidacyjne osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz szereg kursów, m. in. Organizacja i zarządzanie oświatą. To współautor publikacji Wymagania edukacyjne z informatyki, która ukazała się w 2000 roku nakładem CDP w Rzeszowie. Jego artykuły ukazywały się również w czasopiśmie przedmiotowo – metodycznym dla nauczycieli techniki i informatyki Edukacja Ogólnotechniczna. Od roku 2006 jest egzaminatorem egzaminu maturalnego z informatyki OKE. Przygotowywani przez niego uczniowie osiągali sukcesy zarówno na szczeblu gminnym, jak i powiatowym.
W latach 2009 – 2012 pełnił funkcję Dyrektora Szkoły Podstawowej w Turzy. Za swoją pracę dydaktyczno – wychowawczą otrzymywał wielokrotnie nagrody Dyrektora i Burmistrza.
W 2013 roku otrzymał Brązowy Medal Za Długoletnią Służbę. We wszystkich działaniach  kieruje się on następującymi zasadami: troską o rozwój oświaty oraz poprawą jakości pracy szkoły w realizacji zadań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych, godzenia działań na rzecz rozwoju szkoły z interesem pracowników, zasadami praworządności
i ustawodawstwem pracy.