NASZ PATRON św. JAN PAWEŁ II

Nasze przedszkole zostało utworzone 15 grudnia 1988 roku. Od 1 września 2002 roku zostało przyłączone do Zespołu Szkół imienia Jana Pawła II w Sokołowie Małopolskim.

Dyrekcja

Dyrekcja Zespołu Szkół im. Jana Pawła II

Nadzór nad funkcjonowaniem szkoły pełni:

Dyrektor mgr Wiesław Sondej

 Mgr Wiesław Sondej …

… od roku 2012 pełni funkcje dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Małopolskim. Dzięki m.in. jego staraniom w roku szkolnym 2013/2014 zostało utworzone Gimnazjum z oddziałami dwujęzycznymi, dwie pracownie multimedialne z tablicami interaktywnymi, każda klasopracownia została doposażona w komputer bądź laptop dla nauczyciela. Świetlica w Zespole Szkół w Sokołowie Młp. oraz w Przedszkole Samorządowe zostały wyposażone w projektory oraz telewizory LCD.

W 2011 roku opracował program autorski z pływania i utworzył klasę sportową z w/wym. dyscypliny. Efektem tego jest udział uczniów w Finale Wojewódzkim w Pływaniu.

Dzięki jego staraniom w 2011 roku szkoła otrzymała tytuł „Szkoły Odkrywców Talentów”.
Jest ekspertem pracującym w komisjach ds. awansów zawodowych nauczycieli.

Pan mgr Wiesław Sondej jako jeden z pierwszych dyrektorów szkół w gminie wdrożył dziennik elektroniczny, e- sekretariat, a w przyszłym roku szkolnym planuje utworzyć e-bibliotekę. Ponadto pozyskuje sponsorów, dzięki którym udało się wprowadzić bezpłatną naukę pływania dla dzieci z klas I-III SP oraz od kilku lat cyklicznie organizować Mikołajkowe Zawody Pływackie dla uczniów Szkoły Podstawowej w Sokołowie Młp.

Zrewolucjonizował system dydaktyczny w Przedszkolu tworząc trzy oddziały klasy „0” w budynku Zespołu Szkół w Sokołowie Młp., co spotkało się z dużym zadowoleniem wśród dzieci i rodziców.

 

Wicedyrektor dr Beata Kraska

Dr Beata Kraska, dyplomowany nauczyciel matematyki - staż pracy dydaktyczno-naukowej 13 lat. Ukończone dzienne, pięcioletnie studia magisterskie z matematyki na KUL o specjalności pedagogiczno-informatycznej w 2005 r. Ukończone studia doktoranckie na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach zakończone obroną oraz uzyskaniem tytułu doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki w 2014r.

Wieloletni egzaminator egzaminów maturalnych z matematyki w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie. Ukończony kurs doradców metodycznych oraz kurs doradców zawodowych 2018 r. Odznaczona przez Ministra Edukacji Narodowej Medalem Komisji Narodowej oraz przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty Nagrodą Podkarpackiego Kuratora Oświaty 2018 r.

Pomysłodawca oraz główny organizator wojewódzkiego konkursu matematycznego „Mathematical Marathon” dla gimnazjalistów po angielsku od 2013 r. Obecnie konkurs wpisany jest na listę konkursów kuratoryjnych z możliwością wpisywania na świadectwie szkolnym.

Od początku pracy rzetelnie realizuje wszystkie powierzone jej zadania w zakresie dydaktycznym, wychowawczym oraz opiekuńczym. Wspiera uczniów w ich rozwoju. Kształci
oraz wychowuje młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka. 

Pozyskuje środki finansowe nie tylko na rzecz szkoły np. w Programie mPotęga (2016-2017r.), ale również na stypendia dla szczególnie uzdolnionych uczniów, finansowanych m. in.
z programu  „NIE ZAGUBIĆ TALENTU”, realizowanych przez Urząd Marszałkowski.  

Zajmuje się przygotowywanie wniosków, opieką nad stypendystami od 2010 r. w „Programie stypendialnym dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego”-
w tym czasie pełniła funkcję opiekuna naukowego dla 14 uczniów.
Koordynuje Program „Marzenie o Nauce” od 2013 r.