NASZ PATRON św. JAN PAWEŁ II

Nasze przedszkole zostało utworzone 15 grudnia 1988 roku. Od 1 września 2002 roku zostało przyłączone do Zespołu Szkół imienia Jana Pawła II w Sokołowie Małopolskim.

Zajęcia adaptacyjne

ZAJĘCIA ADAPTACYJNE

Dzisiaj odbyły się zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci trzyletnich. Maluszki miały możliwość zobaczyć jak wygląda sala przedszkolna, toaleta, szatnia, plac zabaw, poznały również swoje nauczycielki i kolegów z grupy. Dzisiaj było bardzo wesoło, a już jutro zapraszamy na kolejne spotkanie adaptacyjne. 

Dobre Praktyki dla przedszkolaków na rok 2018/2019

DOBRE PRAKTYKI DLA PRZEDSZKOLAKÓW NA ROK 2018/2019

 

Metoda zielonego ołówka! Za pomocą zielonego koloru wychowawca przedszkolny zakreśla to, co jest zrobione poprawnie. Przykuwanie uwagi dziecka na to, co jest dobre, co mu wyszło, mimowolnie zacznie się kodować w jego umyśle. Zapamięta właśnie ten element, który przecież jest najbardziej wart zapamiętania.I co najważniejsze, będzie to kojarzyło z pochwałą. Maluch z całkiem innym, pozytywnym nastawieniem, będzie bardziej koncentrował się na tym, żeby powtórzyć ten sukces.

„Urodzinki w przedszkolu”. Nauka składania życzeń. Rozwijanie przynależności do grupy rówieśniczej. Rozwijanie poczucia własnej wartości. Przełamywanie nieśmiałości. Dostarczanie pozytywnych przeżyć. Stwarzanie radosnej, przyjaznej atmosfery w grupie. Urodzinowe rytuały to:

Zapisy

INFORMACJA DLA RODZICÓW 

KARTA ZAPISU      REGULAMIN REKRUTCJI

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY - 2022/2023

Podstawa prawna:

 1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 910 z póź. zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r., poz. 610)
 3. Uchwała nr XIV/151/2016 Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim z dnia 27 stycznia 2016 roku.
 4. Uchwała nr XII/138/2019 Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim z dnia 28 listopada 2019 roku.
 5. Zarządzenie nr 01/12/2020 Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Małopolskim z dnia 17.12.2020 r. w sprawie ustalania dziennej stawki żywieniowej.
 6. Zarządzenie Nr 581/2022 Burmistrza Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
 7. Statut Przedszkola.

Przedszkole od 1 września 2022 roku

będzie funkcjonować na 5, 9 i 10 godzin.

 1. Rekrutacja odbywać się będzie w dniach: od 28 lutego do 18 marca 2022 r.
  w godzinach od 7:30 do 16:00. W późniejszym terminie zapisy będą możliwe tylko
  w miarę posiadania wolnych miejsc.
 2. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola składają Potwierdzenie woli o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej na kolejny rok szkolny. Pozostali proszeni są o pobranie Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola w terminie trwania rekrutacji, w przedszkolu w Sokołowie Młp. przy ul. Partyzantów 2 lub na stronie internetowej szkoły www.zsjp2sokolowmlp.pl oraz przedszkola www.przedszkole-sokolow.pl
 3. Wypełnić Kartę zgłoszenia i złożyć w placówce do 18 marca 2022 r. do godz. 16:00. Za rzetelność złożenia danych w Karcie zgłoszenia odpowiada Rodzic, prawny opiekun.
 4. 25 marca 2022 r. o godzinie 8:00 zostaną wywieszone wyniki rekrutacji na tablicy ogłoszeń w przedszkolu. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości list przyjętych i nieprzyjętych kandydatów Rodzic może wystąpić do dyrektora
  z wnioskiem o uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola.
 5. Od 28 marca do 1 kwietnia 2022 r. należy obowiązkowo potwierdzić wolę uczestnictwa dziecka w edukacji przedszkolnej i podpisać Deklarację z Dyrektorem Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Młp.

 UWAGA ! Niepodpisanie Deklaracji w powyższym terminie jest uważane za rezygnację Rodziców z miejsca przyznanego ich dziecku w przedszkolu.

 1. W dniu 5 kwietnia 2022 r. w przedszkolu zostanie wywieszona ostateczna lista dzieci przyjętych na rok 2022/23, których rodzice złożyli Deklarację.

Dzieci, które nie będą przyjęte do przedszkola, zostaną wpisane na Listę rezerwową i będą przyjmowane w miarę wolnych miejsc.

 1. W przypadku rezygnacji przez dziecko z miejsca otrzymanego
  w przedszkolu, obowiązuje Rodzica pisemna forma zgłoszenia tego faktu do dyrekcji Zespołu Szkół im. Jana Pawła II, ul. Lubelska 41.

 

WAŻNE  DLA RODZICÓW

 1. Rodzice dzieci kontynuujących edukację przedszkolną w roku 2022/23 potwierdzają wolę kontynuowania edukacji przedszkolnej i podpisują Deklaracje.
 2. Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci 3-4-5-6 letnie (urodzone w latach 2019-2016), oraz dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny.
 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach może być przyjęte dziecko 2,5 letnie.
 4. Zasady odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkole określa Uchwała Nr XII/138/2019 Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim z dnia 28 listopada 2019 roku i Zarządzenie nr 01/12/2020 Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II
  w Sokołowie Małopolskim z dnia 17.12.2020 r. w sprawie ustalania dziennej stawki żywieniowej wywieszona na tablicy ogłoszeń przedszkola.
 5. W roku szkolnym 2022/23 dzieci 6-letnie (ur. 2016 r.) mają obowiązek realizować roczne przygotowanie przedszkolne. Obowiązek ten mogą realizować w przedszkolu lub w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej.

 

ZASADY NABORU DZIECI DO PRZEDSZKOLA W ZESPOLE SZKÓŁ im. JANA PAWŁA II W SOKOŁOWIE MŁP. NA ROK 2022/23

 1. Przedszkole przeprowadza rekrutacje dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności, w dniach od 28 lutego do 18 marca 2022 r. w godzinach od 7:30 do 16:00.
 2. Informacja o zapisach dzieci do przedszkola ogłoszona jest w formie:
 • Oferty pisemnej na tablicy ogłoszeń w przedszkolu
 • Na stronie internetowej szkoły zsjp2sokolowmlp.pl oraz przedszkola www.przedszkole-sokolow.pl
 1. Podstawą przyjęcia dzieci uczęszczających dotychczas do przedszkola jest pobranie i wypełnienie Potwierdzenia woli kontynuowania edukacji przedszkolnej na kolejny rok szkolny od 21 lutego do 4 marca 2022 r. do godz. 16:00 i podpisanie Deklaracji z dyrektorem Zespołu Szkół im. Jana Pawła II
  w Sokołowie Młp.

KRYTERIA NABORU

Dziecko spełniające kolejno niżej wymienione kryteria zostanie przyjęte do przedszkola w pierwszej kolejności:

Zgodnie z:

 1. Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.)
 2. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r., poz. 610)
 3. Uchwała nr XIV/151/2016 Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim z dnia 27 stycznia 2016 roku.
 4. Uchwałą Nr XII/138/2019 Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim z dnia 28 listopada 2019 roku.
 5. Zarządzenie nr 01/12/2020 Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Małopolskim z dnia 17.12.2020 r. w sprawie ustalania dziennej stawki żywieniowej.
 6. Zarządzenie Nr 581/2022 Burmistrza Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
 7. Statutem Przedszkola.

 

 1. do przedszkola w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci w wieku
  6 lat, odbywający obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, kandydaci w wieku 3 i 4 i 5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego
 2. kandydat z rodziny wielodzietnej (3 i więcej dzieci),
 3. niepełnosprawność kandydata
 4. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
 5. niepełnosprawność obojga rodziców
 6. niepełnosprawność rodzeństwa
 7. kandydat, którego matka lub ojciec samotnie go wychowuje,
 8. kandydat umieszczony w rodzinie zastępczej,

 

Ustala się kryteria wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sokołów Młp.:

 

 • kandydat, którego oboje rodzice bądź rodzic samotnie wychowujący dziecko, pracują, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo dzienne lub poza rolniczą działalność gospodarczą – 10 pkt
 • kandydat, który został zgłoszony na pobyt w przedszkolu 3 godziny dziennie i więcej ponad podstawę programową – 8 pkt
 • kandydat, którego jeden z rodziców pracuje, uczy się w trybie dziennym, prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą – 6 pkt,
 • kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do przedszkola, do którego został złożony wniosek – 4 pkt.
 • O przyjęciu do przedszkola decyduje liczba uzyskanych punktów.
 • W przypadku uzyskania przez kandydatów takiej samej liczby punktów o przyjęciu do przedszkola decyduje liczba dzieci w rodzinie w wieku do 18 roku życia, pozostających na utrzymaniu rodziców, potwierdzona oświadczeniem rodziców bądź rodzica samotnie wychowującego dziecka.

KOMISJA REKRUTACYJNA

 1. Dyrektor powołuje Komisję rekrutacyjną.
 2. Decyzje Komisji są protokołowane, akta Komisji wraz z kartami zgłoszeń przechowywane są u dyrektora.
 3. Protokół z posiedzenie Komisji zawiera: skład Komisji, listę obecności Komisji oraz wykaz dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.
 4. Rodzice dzieci nieprzyjętych do przedszkola mogą wyrazić pisemną prośbę na oczekiwanie na zwolnione miejsce
  w przedszkolu. O przyjęciu w tym przypadku decyduje kolejność zgłoszeń w odpowiedniej grupie wiekowej.
 5. W miarę zwalnianych miejsc mogą być przyjmowane dzieci sukcesywnie w ciągu całego roku.