NASZ PATRON św. JAN PAWEŁ II

Nasze przedszkole zostało utworzone 15 grudnia 1988 roku. Od 1 września 2002 roku zostało przyłączone do Zespołu Szkół imienia Jana Pawła II w Sokołowie Małopolskim.

Plan dnia

 Ramowy plan dnia w grupach 3 i 4-latków (gr. VIII, IX, X, XI, XII)

Część I – poranna

6.15 - 8.15 Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne w poszczególnych kącikach zainteresowań. Gry i zabawy stolikowe, dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne. Praca wyrównawcza. Poranne zabawy ruchowe.

8.15 - 8.30 Przygotowanie do śniadania, porządkowanie sali, czynności samoobsługowe.

8.30 - 9.00 Śniadanie. Realizacja złożeń programowych z zakresu kształtowania samodzielności, nawyków higienicznych i kulturalnych podczas spożywania posiłku oraz
w zakresie dbałości o zdrowie.

Część II - główna

9.00 – 10.00 Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego podczas zajęć wychowawczo-dydaktycznych z całą grupą. Ćwiczenia ogólnorozwojowe doskonalące percepcję słuchową i wzrokową oraz grafomotorykę. Zajęcia ruchowe, umuzykalniające, plastyczne organizowane przez nauczyciela. Zabawy integrujące grupę.

10.00 - 11.15 Pobyt na świeżym powietrzu, spacery, wycieczki, gry i zabawy ruchowe, zajęcia przyrodnicze, zabawy tropiące. Obserwacja środowisk przyrodniczych i społecznych
w najbliższym otoczeniu przedszkola. Zabawy z językiem obcym nowożytnym
(raz w tygodniu).

11.15 - 11.30 Czynności higieniczno-porządkowe, przygotowanie do obiadu.

11.30 - 12.00 Obiad - celebrowanie posiłku, realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami (widelcem, łyżką). Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie.

12.00 - 12.15 Przygotowanie do odpoczynku, zabiegi higieniczne.

Część III - poobiednia

(3-latki) 12.15 - 13.45 Relaks - słuchanie bajek lub muzyki relaksacyjnej.

(4-latki) 12.15 - 13.45 Odpoczynek po obiedzie, zapewnienie dzieciom różnych form relaksu w sali  (słuchanie  bajek, muzyki relaksacyjnej), kontynuacja działalności edukacyjnej, zabawy i gry dydaktyczne, ćwiczenia grafomotoryczne, praca wyrównawcza, indywidualna, zabawy dowolne w małych zespołach, organizowanie zajęć dodatkowych, tworzenie warunków do aktywności ruchowej, ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy tematyczne, zabawy w terenie.

13.45 - 14.15 Czynności samoobsługowe, przygotowanie do podwieczorku. Podwieczorek.

14.15 - 16.15 Zabawy samodzielne dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela, zabawy rytmiczne, zabawy ze śpiewem. Zajęcia dodatkowe prowadzone przez nauczycielki rozwijające potencjał dzieci, uwzględniające ich potrzeby, zainteresowania i uzdolnienia. Praca indywidualna z dziećmi, pobyt na świeżym powietrzu, porządkowanie sali. rozchodzenie się dzieci.

Ramowy plan dnia w grupach 5-latków (gr. V, VI, VII)

Część I – poranna

6.15 - 8.00 Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci służące realizacji ich pomysłów, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne.

8.00 - 8.50 Zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe (rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, grafomotorykę), rozmowy kierowane zgodnie z zainteresowaniem dzieci, ćwiczenia poranne. Ewentualne  zajęcia rozwijające zdolności dzieci. Poranne ćwiczenia gimnastyczne.

8.50 - 9.00 Przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe, czynności higieniczne
i samoobsługowe w łazience.

9.00 - 9.30 Przejście na stołówkę szkolną, śniadanie. Powrót do sali.

Część II – główna

9.30 - 10.15 Realizacja podstawy programowej, swobodne zabawy, zajęcia plastyczne, muzyczne, rozwijające mowę i myślenie oraz pojęcia matematyczne, rozwój ruchowy.

10.15 - 12.20 Przebywanie na świeżym powietrzu, wycieczki, spacery, zabawy badawcze, gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, prace porządkowe, zabawy konstrukcyjno- techniczne, wspieranie działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką, muzyką, literaturą, zabawy dowolne. Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu.

12.20 – 12.30 Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne i samoobsługowe oraz opiekuńcze w łazience. Czynności porządkowe.

12.30 - 13.00 Obiad. Celebrowanie posiłku, realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami (widelcem, łyżką). Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie.

Część III - poobiednia

13.00 - 14.00  Odpoczynek poobiedni przy muzyce i bajkach relaksacyjnych.

Tworzenie różnorodnych sytuacji edukacyjnych, sprzyjających twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej, werbalnej dzieci, praca indywidualna, zabawy dydaktyczne
o charakterze poszerzającym temat, zabawy w ogrodzie przedszkolnym lub zabawy w kącikach zainteresowań w sali, prace nauczycielki o charakterze obserwacyjnym. Język nowożytny
(1 raz w tygodniu), religia (2 razy w tygodniu).

14.00 -14.15 Przygotowanie do podwieczorku – czynności higieniczne i samoobsługowe. Podwieczorek – kultura spożywania posiłków.

14.15 - 16.15 Zabawy samodzielne dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela, zabawy rytmiczne, zabawy ze śpiewem. Zajęcia dodatkowe prowadzone przez nauczycielki rozwijające potencjał dzieci, uwzględniające ich potrzeby, zainteresowania i uzdolnienia. Obserwacja dzieci przez nauczyciela, praca indywidualna z dziećmi, pobyt na świeżym powietrzu, rozchodzenie się dzieci.

Ramowy plan dnia w grupach 6-latków (gr. I, II, III, IV)

Część I – poranna

6.15–8.00 Schodzenie się dzieci. Zajęcia opiekuńcze. Zabawy służące realizacji pomysłów
i zainteresowań dzieci. Gry i zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne, badawcze służące realizacji programu wychowania przedszkolnego. Rozmowy w oparciu o oglądane ilustracje, ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe, słuchowe, gramatyczne. Praca indywidualna
z dziećmi mającymi trudności oraz dziećmi zdolnymi.

8.00–8.20 Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę). Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Ewentualne  zajęcia rozwijające zdolności dzieci. Poranne ćwiczenia gimnastyczne. Zabawy rytmiczne. Zabawy integrujące grupę.

8.20-8.30 Przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe, czynności higieniczne
i samoobsługowe w łazience.

8.30–8.50 Przejście na stołówkę. Śniadanie – doskonalenie umiejętności estetycznego spożywania posiłków, kulturalnego zachowania przy stole, właściwego zachowania na stołówce.

8.50–9.00 Czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience: mycie rąk, korzystanie
z toalety. Samodzielna zabawa dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.

Część II – główna

9.00–10.00 Zajęcia dydaktyczne w sali. Realizacja podstawy programowej, swobodne zabawy, zajęcia plastyczne, muzyczne, rozwijające mowę i myślenie oraz pojęcia matematyczne, rozwój ruchowy.

10.00-11.45. Nabywanie umiejętności przez działanie, stwarzanie sytuacji edukacyjnych stymulujących wszechstronny rozwój dziecka.  Spacery, zabawy na świeżym powietrzu, zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze. Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu.

11.45–12.00 Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne i samoobsługowe oraz opiekuńcze w łazience. Czynności porządkowe.

12.00–12.20 Obiad – celebrowanie posiłku, realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami (widelcem, łyżką). Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie.

Część III – poobiednia

12.20–14.00 Odpoczynek poobiedni przy muzyce i bajkach relaksacyjnych.  Tworzenie różnorodnych sytuacji edukacyjnych, sprzyjających twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej, werbalnej dzieci, praca indywidualna, zabawy dydaktyczne o charakterze poszerzającym temat, zabawy w ogrodzie przedszkolnym lub zabawy w kącikach zainteresowań w sali, prace nauczycielki o charakterze obserwacyjnym. Zajęcia z języka nowożytnego (1 raz w tygodniu), religii (2 razy w tygodniu)

14.00–14.15 Przygotowanie do podwieczorku – czynności higieniczne i samoobsługowe. Podwieczorek – kultura spożywania posiłków.

14.15–16.15 Zabawy samodzielne dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela, zabawy rytmiczne, zabawy ze śpiewem. Zajęcia dodatkowe prowadzone przez nauczycielki rozwijające potencjał dzieci, uwzględniające ich potrzeby, zainteresowania i uzdolnienia. Zabawy przygotowujące do nabywania umiejętności szkolnych, praca indywidualna z dziećmi, pobyt na świeżym powietrzu, rozchodzenie się dzieci.