Zapisy

INFORMACJA  DLA  RODZICÓW

KARTA PDF  KARTA DOC   REGULAMIN

 

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY - 2018/2019

Podstawa prawna:

 1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r., poz. 610)
 3. Uchwała nr XIV/151/2016 Rady Miejskiej w Sokołowie Młp z dnia 27 stycznia 2016r.
 4. Statut Przedszkola.

Przedszkole od 3 września 2018 roku będzie funkcjonować

na 5- godzin, na 9 godzin i na 10 godzin.

 1. Rekrutacja odbywać się będzie w dniach: od 26 lutego do 9 marca 2018r.
  w godzinach od 7:30 do 16:00. W późniejszym terminie zapisy będą możliwe tylko w miarę posiadania wolnych miejsc.
 2. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola składają Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na kolejny rok szkolny w przedszkolu. Pozostali proszeni są o pobranie Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola w terminie trwania rekrutacji, w przedszkolu w Sokołowie Młp. przy ul. Partyzantów 2 lub na stronie internetowej szkoły www.zsjp2sokolowmlp.pl oraz przedszkola www.przedszkole-sokolow.pl
 3. Wypełnić Kartę zgłoszenia i złożyć w placówce do 9 marca 2018r. do godz. 16:00. Za rzetelność złożenia danych w Karcie zgłoszenia odpowiada Rodzic, prawny opiekun.
 4. 23 marca 2018 r. o godzinie 8:00 zostaną wywieszone wyniki rekrutacji na tablicy ogłoszeń w przedszkolu i na stronie internetowej przedszkola. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości list przyjętych i nieprzyjętych kandydatów Rodzic może wystąpić do Dyrektora Przedszkola z wnioskiem o uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola.
 5. Od 26 marca do 14 kwietnia 2018r. należy obowiązkowo potwierdzić wolę uczestnictwa Państwa dziecka do przedszkola i do 14 kwietnia podpisać umowę z dyrektorem Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Młp.

 UWAGA ! Niepodpisanie umowy w powyższym terminie jest uważane za rezygnację Rodziców z miejsca przyznanego ich dziecku w przedszkolu.

 1. W dniu 20 kwietnia 2018r. w przedszkolu zostanie wywieszona ostateczna lista dzieci przyjętych na rok 2018/19, z którymi zostały zawarte umowy.

Dzieci, które nie będą przyjęte do przedszkola, zostaną wpisane na Listę rezerwową i będą przyjmowane w miarę wolnych miejsc.

    7.W przypadku rezygnacji przez dziecko z miejsca otrzymanego w przedszkolu, obowiązuje Rodzica pisemna forma zgłoszenia tego faktu do dyrekcji Zespołu Szkół im. Jana Pawła II, ul. Lubelska 41.

WAŻNE  DLA RODZICÓW

 1. Rodzice dzieci kontynuujących edukację przedszkolną w roku 2018/19 potwierdzają wolę kontynuowania edukacji przedszkolnej i podpisują umowy.
 2. Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci, które ukończyły 3 rok życia.
 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach może być przyjęte dziecko 2,5 letnie.
 4. Zasady odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkole określa Uchwała Nr XXVII/282/2017 Rady Miejskiej w Sokołowie Młp. z dnia  17 lutego 2017 roku wywieszona na tablicy ogłoszeń przedszkola.
 5. W roku szkolnym 2018/19 dzieci 6-letnie (ur. 2012r) mają obowiązek realizować roczne przygotowanie przedszkolne. Obowiązek ten mogą realizować w przedszkolu lub w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej.

ZASADY NABORU DZIECI DO PRZEDSZKOLA W ZESPOLE SZKÓŁ im. JANA PAWŁA II  w SOKOŁOWIE MŁP na rok 2018/19

 1. Przedszkole przeprowadza rekrutacje dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności, w dniach od 26 lutego do 9 marca 2018r. w godzinach od 7:30 do 16:00.
 2. Informacja o zapisach dzieci do przedszkola ogłoszona jest w formie:
 • Oferty pisemnej na tablicy ogłoszeń w przedszkolu
 • Na stronie internetowej szkoły zsjp2sokolowmlp.pl oraz przedszkola www.przedszkole-sokolow.pl

    3.Podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola jest pobranie i wypełnienie Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na kolejny rok szkolny lub pobranie i wypełnienie Karty             zgłoszenia od 26 lutego do 9 marca 2018r. do godz. 16:00 i podpisanie umowy od 26 marca do 14 kwietnia 2018 r. z dyrektorem Zespołu Szkół im. Jana Pawła  II
       w Sokołowie Młp.

KRYTERIA NABORU

Dziecko spełniające kolejno niżej wymienione kryteria zostanie przyjęte do przedszkola w pierwszej kolejności:

Zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59),

Uchwałą nr XIV/151/2016 Rady Miejskiej w Sokołowie Młp z dnia 27 stycznia 2016r.

 1. do przedszkola w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci w wieku 6 lat, odbywający obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, kandydaci w wieku 3 i 4 i 5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego
 2. kandydat z rodziny wielodzietnej ( 3 i więcej dzieci),
 3. niepełnosprawność kandydata
 4. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
 5. niepełnosprawność obojga rodziców
 6. niepełnosprawność rodzeństwa
 7. kandydat, którego matka lub ojciec samotnie go wychowuje,
 8. kandydat umieszczony w rodzinie zastępczej,

Ustala się kryteria wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sokołów Młp.:

 • kandydat, którego oboje rodzice bądź rodzic samotnie wychowujący dziecko, pracują, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo dzienne lub poza rolniczą działalność gospodarczą – 10 pkt
 • kandydat, który został zgłoszony na pobyt w przedszkolu 3 godziny dziennie i więcej ponad podstawę programową – 8 pkt
 • kandydat, którego jeden z rodziców pracuje, uczy się w trybie dziennym, prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą – 6 pkt,
 • kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do przedszkola do którego został złożony wniosek – 4 pkt.
 • O przyjęciu do przedszkola decyduje liczba uzyskanych punktów.
 • W przypadku uzyskania przez kandydatów takiej samej liczby punktów o przyjęciu do przedszkola decyduje liczba dzieci w rodzinie w wieku do 18 roku życia, pozostających na utrzymaniu rodziców, potwierdzona oświadczeniem rodziców bądź rodzica samotnie wychowującego dziecko.

KOMISJA REKRUTACYJNA

 1. Dyrektor powołuje Komisję rekrutacyjną.
 2. Decyzje Komisji są protokołowane, akta Komisji wraz z kartami zgłoszeń przechowywane są u dyrektora.
 3. Protokół z posiedzenie Komisji zawiera: skład Komisji, listę obecności Komisji oraz wykaz dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.
 4. Rodzice dzieci nieprzyjętych do przedszkola mogą wyrazić pisemną prośbę na oczekiwanie na zwolnione miejsce w przedszkolu. O przyjęciu w tym przypadku decyduje kolejność zgłoszeń w odpowiedniej grupie wiekowej.
 5. W miarę zwalnianych miejsc mogą być przyjmowane dzieci sukcesywnie w ciągu całego roku.